جهت ایجاد آزمون از نوار ناوبری بالای صفحه استفاده کنید .

جهت ورود نمرات آزمون از نوار ناوبری بالای صفحه استفاده کنید .

جهت مشاهده یا دریافت گزراش نتایج آزمون از نوار ناوبری بالای صفحه آزمون را انتخاب کنید و بعد از قسمت عملیات بر روی گزارش کلیک کنید .

برای اطلاع رسانی نتایج آزمون بوسیله پیامک در قسمت ناوبری بر روی پیامک کلیک کنید سپس آزمون مورد را انتخاب و نسبت به ارسال پیام اقدام کنید .

جهت بررسی درخواست رسیدگی مجدد از نوار ناوبری بالای صفحه استفاده کنید .

جهت ایجاد اعلان از نوار ناوبری بالای صفحه استفاده کنید .

جهت ارسال پیامک گروهی از نوار ناوبری بالای صفحه استفاده کنید .